Mục đích - Yêu cầu- Nội dung
Đối tượng dự thi
Quy cách ảnh dự thi
Thời gian cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng
Hội đồng giám khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Điều khoản khác
Đơn vị tổ chức
Đơn vị bảo trợ
Đơn vị phối hợp thực hiện